Activa

De activa zijn de bezittingen van een onderneming, deze staan aan de linkerzijde (debet-zijde) van de balans.
Tegenover de bezittingen staan de passiva dit zijn de schulden, deze staan aan de rechterzijde van de balans.

De activa worden onderverdeeld in twee groepen :