Afschrijven

Afschrijven is het verdelen van de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel (Vaste Activa) over een bepaalde door de Belastingdienst vastgestelde periode.
Bedrijfsmiddelen zijn zaken die niet direct verkocht worden, maar die een aantal jaren in de onderneming worden gebruikt. Ze verschillen dus van inkopen en voorraden en worden activa genoemd. Bedrijfsmiddelen zijn nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen.

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mogen niet alle kosten afgetrokken worden in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet er worden afgeschreven. Dat houdt in dat de kosten worden verdeeld over de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt.
Een afschrijving vermindert de boekwaarde van het activum op de balans.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die voor de bedrijfsvoering worden gebruikt.