Current ratio

Wat is een current ratio?

De current ratio is een kengetal voor het vaststellen van de liquiditeit van een onderneming. De current ratio geeft aan of er voldoende geld op de bank staat, of in kas is (liquiditeit) waarmee er op korte termijn betalingen kunnen doen.

Liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn haar schulden te kunnen voldoen (kortlopende schulden). Op basis van de current ratio wordt de liquiditeitspositie bepaald.

Definitie

De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en het kort vreemd vermogen. De uitkomst van de berekening is een kengetal dat een indicatie geeft van de mate van liquiditeit van een organisatie. De current ratio wordt berekend aan de hand van de balans.

De current ratio formule is:
(vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen